Inleiding
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Medic Vedic houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Medic Vedic, Wilhelminastraat 19, 5451 AR te Mill.

 

UW PRIVACY ALS CLIËNT

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Medic Vedic, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Medic Vedic of de administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • Jouw zorgverzekeraar en polisnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

 

PRIVACY ALGEMEEN

Bij het verlenen van onze diensten in onze praktijk verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Medic Vedic, gevestigd aan Wilhelminastraat 19 5451 AR Mill, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.medicvedic.nl

Wilhelminastraat 19

5451 AR Mill

Tel.: 06 -  15 05 67 61

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medic Vedic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het behandeltraject.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Zorgverzekeraar en polisnummer
 • Huisarts en andere zorgverleners indien van belang
 • Gespreksverslagen en inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 Bij minderjarigen:

 • Van beide ouders de naam, adresgegevens, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • School van minderjarige cliënt indien dit van belang is

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medic Vedic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Godsdienst of levensovertuiging indien van belang
 • Zaken m.b.t. seksualiteit indien van belang
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door Medic Vedic worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op ons werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens vastleggen.

Om die reden gaan wij als volgt om met persoonsgegevens:

 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden
 • De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft)
 • Voor ons als therapeuten gelden op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden
 • Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding
 • Beheer van het cliëntenbestand in verband met de wettelijke verplichting
 • Het verrichten van administratieve handelingen in verband met de wettelijke verplichting, zoals de belastingdienst en WGBO
 • Het bieden van een persoonlijk en/ of groepsbehandeltraject waarvoor een overeenkomst is aangegaan
 • Het afhandelen van jouw betaling, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen doordat we samen tot overeenkomst zijn gekomen. De factuur ontvang je via de email
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren die we samen zijn overeengekomen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren die we zijn overeengekomen
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten waarvoor toestemming is verleend
 • Marketing zoals het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Hiervoor heb je toestemming gegeven
 • Het voeren van geschillen als gerechtvaardigd belang
 • Hulpverlening bij vitaal belang
 • Een goede en efficiënte dienstverlening en het verbeteren hiervan als gerechtvaardigd belang
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen als gerechtvaardigd belang

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe worden onze cliënten geïnformeerd

 • Medic Vedic informeert de cliënten mondeling of schriftelijk over de dossierplicht tijdens de intake.
 • Op de website staat informatie over onze werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolgd van de WBGO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Medic Vedic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medic Vedic) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medic Vedic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Dossier 20 jaar volgens WGBO
 • Administratie volgens de wettelijke verplichting 7 jaar
 • Overige gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medic Vedic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Toegang in apparatuur bevat een versleuteling en een wachtwoord
 • Wij werken met een digitaal cliëntendossier dat beveiligd is met een wachtwoord
 • Het cliëntdossier wordt als back-up opgeslagen
 • Een abonnementsvorm van onze software zorgt ervoor dat deze optimaal beveiligd is

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie werkt er met het cliëntdossier

Medic Vedic is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode hebben we beroepsgeheim. In overleg kan besloten worden tot waarneming door een collega. Casuïstiek bespreken met collega’s of in een intervisiegroep gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medic Vedic deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Medic Vedic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Medic Vedic jouw persoonsgegevens aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Accountant/ verwerken administratie/ facturering en algemene bedrijfsadministratie
 • Webhost/ verwerken gegevens/verwerken contactformulieren/ nieuwsbrief en IP adressen
 • Derden ingeschakeld bij het behandeltraject/ effectief behandelen/ gegevens die voor het traject van belang zijn

Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Amerika.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Facebook, Instagram en Whattsapp in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Medic Vedic zal zelf zoveel mogelijk coomuniceren via email en onedrive.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Medic Vedic worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Medic Vedic zijn dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt Medic Vedic ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medic Vedic gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen.

Datalek

Medic Vedic meldt een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor u niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en Medic Vedic heeft geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen). Medic Vedic informeert de betrokkenen (de cliënten van wie wij gegevens verwerken) als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Medic Vedic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Medic Vedic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Medic Vedic.


Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 2021

 

Adresgegevens

Medic Vedic
Wilhelminastraat 19
5451 AR Mill
Tel.: 06-15056761
E-mail: info@medicvedic.nl
Website: www.medicvedic.nl

Contact

Klik hier om contact met Medic Vedic op te nemen.